Foreningsvedtægter

Vedtægter for PISA  2019

 • 1. Navn

Dansk navn:  ”PISA- Pædiatrisk Interesseorganisation for Studerende ved Aarhus universitet”

Engelsk navn: ”The Association of Danish Medical Students with an Interest in Pediatrics”

Initialer: PISA

 • 2. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for det pædiatriske speciale på medicinstudiet i Aarhus, samt have funktion som forum for pædiatri-interesserede bl.a. gennem foredrag, kurser og andre arrangementer. Hertil er tilsigtet at medicinstuderende på Aarhus Universitet kan få indblik i pædiatri ud over den formaliserede undervisning og planlagte klinik på studiet, herunder mulighed for deltagelse i kompetencestyrkende aktiviteter. Foreningen tilstræber at lette kommunikationen mellem medicinstuderende og læger inden for det pædiatriske speciale.

 

 • 3. Kontaktoplysninger

Formand, Nadia Thrane Hovgesen

E-mail: pisa.aarhus@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/pisaaarhus

 

 • 4 Medlemmer

Stk. 1. Optagelse

Alle personer med interesse for det pædiatriske speciale har mulighed for at blive medlem af foreningen. Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning til foreningens sekretær på e-mail: pisa.aarhus@gmail.com.

 

Stk. 2. Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretær på e-mail: pisa.aarhus@gmail.com, eller ved manglende betaling af kontingent.

 

Stk. 3. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemskab tildeles på selskabets årlige generalforsamling, og  gælder personer, som har ydet en ekstraordinær indsats. Æresmedlemmer er varigt medlem af selskabet og har stemmeret på foreningens årlige generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

Stk 4. Eksklusion

Bestyrelsen kan eksludere et medlem, hvis medlemmet har handlet i modstrid med organisationens vedtægter. Et ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen genvurderet ved først kommende generalforsamling.

 

 • 5 Kontingent

Ved sidste bestyrelsesmøde, i afsluttende foreningsår fastsættes et årligt kontingent, dækkende for et helt år. Kontingentet løber fra 1. November – 31. Oktober, uafhængigt af indbetalingsdato. Kontingentet opkræves i November i det nye foreningsår. Bestyrelsen kan give dispensation fra ovenstående betalingsdato.

Kontingentet for foreningsåret 1. November 2018 – 31. Oktober 2019 er vedtaget på generalforsamlingen til at være 50kr. Med mulighed for at bestyrelsen, til hver en tid, kan udbyde rabatordning, med en bestemt pris for  en defineret tidsperiode.

 

 • 6 Arbejdsområder

Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser, foredrag og temadage. Alle møder og arrangementer annonceres enten i Acuta eller via andre medier. Der stræbes efter at afholde månedsmøder og bestyrelsesmøder hver måned i løbet af semestret.

 

 

 • 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Sammensætning

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på maksimalt 7 medlemmer. **NYT Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Formanden og Økonomiansvarlig har adgang til netbank til foreningskontoen hver for sig. NYT **

 • Denne udgøres af: formand, næstformand, sekretær, økonomiansvarlig, PR/Webmaster, og to arrangement-ansvarlige.
 • Formanden skal ved generalforsamlingen være medicinstuderende indskrevet ved Aarhus Faculty of Health Sciences.
 • Øvrige poster i bestyrelsen kan besættes af gyldige medlemmer, dog således at der maksimalt kan vælges op til 2 færdiguddannede i bestyrelsen.
 • Der kan i øvrigt vælges op til 3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanternes overordnede rolle er som stedfortræder og har derfor kun stemmeret ved et bestyrelsesmøde, hvis der er afbud og suppleanten træder i stedet for et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Valg til bestyrelse

Bestyrelsen er på valg ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for perioden indtil næste

generalforsamling. Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen, på nær formandsposten som kun kan varetages af en medicinstuderende. Supplering til bestyrelsen kan ske såfremt bestyrelsen ikke er fuldt besat efter generalforsamlingen. Supplering til bestyrelsen kan ske på et bestyrelsesmøde, såfremt det mindst en uge i forvejen er annonceret at der vil være valg til bestyrelsen. For at et valg kan effektueres kræver det over halvdelen af stemmerne fra fremmødte medlemmer. En stemme kan afgives ved fremmøde eller ved overdragelse af fuldmagt til formanden.

 

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke bestride mere end én post og er kun berettiget til at stemme én gang pr. afstemning ved bestyrelsesmøder. Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Hvis der ikke stiller nok medlemmer op til bestyrelsen kan et bestyrelsesmedlem besidde mere end én post.

Dersom formanden eller et medlem af bestyresen fratræder i valgperioden eller har forventet fravær af mere end 6 mdr. varighed, kan bestyrelsen vælge at re-konstituere sig og herunder indkalde bestyrelsens suppleant.

 

Generelt er afstemningerne i foreningen skriftlige, hvis én person ønsker dette. Ved stemmelighed til generalforsamling skal der fortages et bundet omvalg. Ved ny stemmelighed til generalforsamling afgøres valget ved lodtrækning.

 

Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, og minimum fire gange om året. Indkaldelse og dagsorden rundsendes per e-mail forud for bestyrelsesmødet. Bestyrelsen fører protokol over alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke foretages afstemninger i bestyrelsen med mindre mindst 4 af dens medlemmer er tilstede ved bestyrelsesmødet. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Administrationen af foreningens økonomi tegnes af den økonomiansvarlige som på vegne af bestyrelsen, varetager administrationen af foreningens økonomiske midler og adgang til disse. Hvis formanden ikke er til stede har næstformanden som stedfortræder den afgørende stemme.

 

 • 8 Udvalg

Foreningen vil, ved generalforsamlingen og løbende nedsætte udvalg eller delegere opgaver til medlemmer.
Dette kan blandt andet være i forhold til nationale arrangementer, temadage o.l., der tegner foreningens profil udadtil. Dette foregår i samarbejde med bestyrelsen eller de øvrige arbejdsgrupper.

Der opfordres til, at foreningens medlemmer tager selvstændige initiativer, som kan komme foreningen og dens medlemmer til gode. Bestyrelsen skal informeres om eventuelle tiltag og godkende disse.

 

 • 9 Ordinær Generalforsamling

Stk. 1. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i starten af efteråret. Bestyrelsen annoncerer i Acuta og/eller på andre sociale medier tidspunkt samt foreløbig dagsorden. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med to ugers varsel til foreningens medlemmer. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne 4 dage før. Ændring i ordlyd på indkomne forslag må ændres til generalforsamling.

 

Stk. 3. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer af PISA.

 

Stk. 4. Gennemførslen

Endelige dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper
 • Godkendelse af foregåendes årsregnskab, budget for næste regnskabsår
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Eventuelle indkomne forslag til sagsbehandling
 • Valg af bestyrelse og suppleant
 • Eventuelt

 

Referent og dirigent må ikke være en del af den afgørende bestyrelse.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer træffes ved to-tredjedele af stemmerne.

 

 • 10. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger foreningsåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en ekstern revisor, udenfor bestyrelsen. Den af bestyrelsen anspurgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i sådanne henseende. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller andre medlemmer af foreningen hæfter økonomisk for PISA.

 

 • 11 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamlingen med to tredjedele af de givne stemmer.

 

 • 12 Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde, såfremt minimum 10 medlemmer, fremsætter skriftlig krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest seks uger efter modtagelsen af begæringen herom.

 

 • 13 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamlingen med to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning forholdes med foreningens formue som følger: Den opnåede formue skænkes til Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Beslutningen om foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordnen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for opløsningen.